ÀÔÈÊÀ È ÂÁ ÄÈÀÉÍ, ÂÁ È ÀÔÈÊÈÉ ÄÈÀÉÍ, Èîü Èüèí, àôèêà, âáäèàéí, îàììèîâàíè, äàòíà îäîòîâêà,corporate design, îîòèû, âèèòêè, îêòû, âá, Grafik und Web, Web und Grafik. Igor ILIN. Konzeption und Umsetzung.Design,Layout,Prepress,Flyers,Kataloge,Internetprogrammierung,Berlin
Igor ILIN GRAFIK & WEB, Èîü Èüèí - àôèêà è âá